Wikia


WarmCO2 is een industrieel symbioseproject. De initiatiefnemers zijn Zeeuwse havenautoriteit Zeeland Seaports en kunstmestfabrikant Yara. Samen streven zij ernaar het meest duurzame tuinbouwgebied van Europa in het leven te roepen door restwarmte en rest-CO2 in te zetten voor een nieuw glastuinbouwgebied in Terneuzen. Uiteindelijk zal dit gebied een oppervlak van 400 ha beslaan, waarvan 150 ha daadwerkelijk met kassen bebouwd is.

Door restwarmte van het nabijgelegen Yara te gebruiken, besparen de tuinders in dit gebied ongeveer 90% op hun energieverbruik. Dat is tweemaal het energieverbruik van alle huishoudens in een stad als Terneuzen. De CO2 die bij Yara vrijkomt, kan gebruikt worden voor een betere groei van de gewassen. Daarom wordt het bij Yara afgevangen en via een pijpleiding naar de kassen geleid. Het tuinbouwgebied, dat bekendstaat als Glastuinbouw Terneuzen en onderdeel is van Biopark Terneuzen, ligt tussen het industriegebied Axelse Vlakte, het dorpje Westdorpe en Terneuzen.

ParagraafkopEdit

WarmCO2 is an industrial symbiosis project. The initiators are Zeeland port authority Zeeland Seaports and fertilizer manufacturer Yara. Together they shall endeavor to create the most sustainable horticultural area in Europe by using waste heat and waste CO2 for a new greenhouse area in Terneuzen. Eventually this area will cover an area of ​​400 ha, including 150 ha actually cultivated in greenhouses.

By waste heat to use the nearby Yara, gardeners save in this area about 90% on their energy consumption. That's twice the energy consumption of all households in a city like Terneuzen. The CO2 that is released by Yara, can be used for a better growth of the crops. Therefore, it will be captured at Yara and guided to the glasshouses by means of a pipeline. The horticultural area, known as Greenhouse Terneuzen and part of Biopark Terneuzen is located between the industrial area Axelse plains, the village of Westdorpe and Terneuzen.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.